مرور برچسب

parental response to childrens sexual curiosity

واکنش والدین در مقابل کنجکاوی جنسی کودکان

با دوستم یه قراری گذاشته بودیم که با هم به کافی شاپ بریم ، وقتی همدیگه رو دیدیم نمی دونستیم که از چی و از کجا شروع به حرف زدن کنیم و از هر موضوعی حرف می زدیم بعد از چند دقیقه نگاه هم کردیم و خندیدیم و بعد از خندیدن دوستم شروع به حرف زدن کرد…