مرور برچسب

چرا برای من نخریدی ؟

منم می خوام ، چرا برای من نخریدی ؟

با بچه های مهد بازی می کردم و صدای جیغ هامون تا کلاس های دیگه هم می رفت ، وقتی حسابی بازی کردیم ، احساس کردم بچه ها خسته شدن ، دور خودم جمعشون کردم که با هم حرف بزنیم و حالا همه با هم می خواستن حرف بزنن و من اصلا نمی دونستم که چی دارن می گن…