مرور برچسب

مگه نگفتم گاز نگیر

مگه نگفتم گاز نگیر

یک شنبه هفته گذشته تولد دختر دوستم بود و ما رو هم به تولد دخترش دعوت کرده بود ، این رو هم بگم که وقتی هدیه رو تهیه کردیم دخترم خیلی گریه کرد که منم میخوام وقتی با دخترم حرف زدیم ، که درآخر گفت ( که اگه براش یه عروسک بخریم اون هدیه رو نمی…