مرور برچسب

خلاقیت در نقاشی

خلاقیت در نقاشی کودک

خلاقیت در نقاشی کودک کودک از زمان تولد به دنبال جستجو وکشف جهان پیرامون خود است وهر چه که به دستش می رسد را تجزیه وتحلیل می کند وبه دنبال تغییر دادن شرایط است تا چیز جدیدی خلق کند وبه این شکل خلاقیت خود را بروز دهد . از کجا بدانیم…