مرور برچسب

تو خیلی با استعدادی ! فقط باید دکتر بشی

تو خیلی با استعدادی ! فقط باید دکتر بشی

دور هم توی سالن نشسته بودیم و داشتیم فیلم نگاه می کردیم و پسرم هم داشت با خودش بازی می کرد ، وقتی فیلم تموم شد ، با همسرم در مورد فیلم حرف می زدیم که پسرم یهو گفت که ( مامان و بابا می خوام براتون گیتار بزنم و بخونم ) ، به همسرم نگاهی کردم و…