مرور برچسب

ترس

ترس های شبانه کودکان

 تازه داشت خوابم می برد که صدای جیغ دخترم و مامان ، مامان گفتنش اومد فورا خودم رو به دخترم رسوندم و دیدم که وسط تخت نشسته و داره گریه می کنه ، دخترم رو بغل کردم و به سختی دخترم رو آروم کردم و ازش خواستم که علت جیغ زدن و گریه اشو برام تعریف…