مرور برچسب

برخورد

چگونگی برخورد با کودک بد دهن

یه نگاهی به پسرم که با ماشین هاش داشت بازی می کرد و تو عالم بازی خودش بود کردم ، منم همین طور که کارام رو انجام می دادم حواسم به پسرم هم بود که یه موقع شیطنت نکنه و چیزی رو نشکنه ، همین طور که داشت بازی می کرد یک دفعه یه حرف بدی رو زد ،…