مرور برچسب

با کودکانی که عاشق آبنبات و شکلات هستند چکار کنیم ؟

با کودکانی که عاشق آبنبات و شکلات هستند چکار کنیم ؟

واسه خرید مواد غذایی به فروشگاه رفته بودم ، وقتی در حال خرید بودم متوجه یه پدر و مادر شدم که یه کوچولو همراه داشتند ، یه کوچولو با موهایی که خرگوشی بسته بود اون قدر ناز بود و قشنگ صحبت می کرد که ناخوداگاه با چشم دنبالش می رفتم و می دیدم که…