مرور برچسب

احساس امنیت کودک

احساس امنیت کودک

به نام خدا احساس امنیت کودک حتما برای شما هم پیش آمده که کودکی رودر آغوش مادرش ببینیدکه به شما لبخند می زند ولی همین که نزدیک می شوید تا با اوبازی کنید ناگهان کودک وحشت می کند وچنان به مادرش می چسبد که عملا نمی توانید اورااز مادر…