مرور رده

آموزش مهارت های کودکان

تک فرزندی و گرایش به رسانه

تک فرزندی واعتیاد به رسانه تا چند دهه قبل درهرخانه ایرانی حداقل چهار تا پنج کودک وجود داشت واین نوید جامعه ای جوان را برای ما به همراه داشت اما با گذشت زمان کم کم جمعیت خانواده ها کم و کمتر شد تا جایی که در هر خانه حداکثر دو فرزند وجود…