اول مهر، آغازی شیرین برای دانش آموزان  

یادم میاد وقتی کوچیک بودم و می خواستم به مدرسه برم خیلی شوق داشتم که هر چه زودتر اول مهر برسه و من بتونم از وسایلی که خریدم استفاده کنم ولی همچین که روز اول مدرسه می رسید دوست نداشتم از مامانم جدا بشم و در آخر هم به گریه می افتادم و مامانم…