کتاب عصبانی شدن همیشه بد نیست

کتاب عصبانی شدن همیشه بد نیست

ممکن است گاهی عصبانی شوی اما هنوز هم بچه خوبی هستی . در هر حال آدمها هر از گاهی خشمگین می شوند

این طبیعی است اما باید با این احساس چکار کنیم .این کتاب توضیح می دهد کودکان چطور می توانند خشم خود را بپذیرند

و آن را از راههای درست ابراز کنند .