کتاب شکرگزاری

کتاب شکرگزاری

کودکان ممکن است تصور کنند خیلی از کارهایی که برایشان انجام می شود حق مسلم آنهاست .

آموز شکرگزاری به فرزندانمان کار سختی نیست این کتاب مطالب خوبی در مورد اموزش شکرگزاری به کودکان را اموزش می دهد