کتاب درست و نادرست

کتاب درست و نادرست

کودکان از هنگام تولد نمی دانند درست یا خطا کدام است . اما با گذشت سالها ما امیدواریم بتونیم

آنها را افرادی مسولیت پذیر و محترم بار بیاوریم .این کتاب به زبان کودکانه ارزشهای اخلاقی همچون

صداقت ،واکنش درست در مقابل تاثیر گذاری از دیگران و تشخیص درست از نادرست را به کودکان اموزش می دهد .