احساس امنیت کودک

0

به نام خدا

احساس امنیت کودک

حتما برای شما هم پیش آمده که کودکی رودر آغوش مادرش ببینیدکه به شما لبخند می زند ولی همین که نزدیک می شوید تا با اوبازی کنید ناگهان کودک وحشت می کند وچنان به مادرش می چسبد که عملا نمی توانید اورااز مادر جداکنید ،وبالعکس کودکانی که به راحتی باشما دوست می شوند وبنای بازی وشادی را می گذارند.

به راستی تفاوت این کودکان درچیست ؟

فرزندان ما درطی مراحل مختلف رشد فشارها واسترسهایی رومتحمل می شوند که بسته به سنشان نیازدارند موردحمایت وراهنمایی والدین قرارگیرند تا موفق شوند دوران رشد خودرا با احساس امنیت پشت سرگذارند ،یکی ازمهمترین مسائلی که به کودک کمک می کند تا فشارهای دوره رشدی خودراپشت سربگذارد کیفیت روابط اوبا پدرومادراست.

مادرعلی شاغل است وناچاراست علی رابه مدت ۸ساعت درروزبه مهدبسپاردروزاول مهد رفتن درست اولین روزی است که مادربا ید سرکار حاضرشود وامیدوار است درهنگام تحویل کودک زیادمعطل نشود اما برخلاف انتظارش علی ازرفتن به نزد مربی خودداری می کند ومحکم مادررامی چسبد ،مادردرمانده همراه مربی وارد مهد می شود وبعد ازاینکه علی مشغول بازی با اسباب بازی هایی که مربی به اوداده شدمادر ازفرصت استفاده کرده و ازمهد خارج می شود …..

کودک آنی سرش رابالا می گیردوبه دنبال مادرمی گردد،اما اثری از اونیست ….

کودک تا سن ۳ سالگی ازلحاظ فکری به مرحله ای نرسیده که بتوانددرک کند که مادربعد از ناپدید شدن برمی گردد ازنظراومادربرای همیشه اورادرکنارافراد غریبه رها کرده است … دچاروحشت واضطراب زیادی می شود واحساس ناامنی دراوشکل می گیرد.

اما درمورد دیگر مادرنیما قراردارد. اونیزقراراست به سرکاربرگردد وناچاراست فرزندش رابه مهد بسپارد اما چند روزقبل ازرفتن به سرکار کودک رابه مهد می بردبه جای ۸ساعت

برای روز اول فقط ۲ساعت با نیما درمهد می ماند هربار که کودک بین بازی به سمت در

نگاه می کند مادررامی بیند که با لبخندش اورا حمایت می کند بعد از ۲ساعت بازی نیما

شادمان با مادربه منزل برمی گردد و این اتفاق چندروز تکرار می شود نیما درمهد دوستانی پیدامی کند ومربی اش رامی شناسد کم کم عادت می کند که به جای مادرمربی کارهایش راانجام دهدوبه غیبت های کوتاه مادرکه به نزد مدیرمهد می رود عا دت می کند ،مادر زمان درمهد ماندن را کم کم زیاد می کند وزمان غیبت های خود را،بعدازهربار رفتن وبرگشتن مادرنیما به خاطر گریه نکردن جا یزه می گیرد ،حالانیما آماده درمهد ماندن است اودوستان خوبی داردودرکنارآنها به اوخوش می گذرد….مادربا خیالی آسوده به محل کارمی رود .

برای داشتن فرزندی شاد واجتماعی لازم است مهارتهایی یادبگیریم تا کودک مراحل رشدش رابا امنیت خاطر پشت سربگذارد یکی ازاین مهارتها همان طورکه در مثال گفته شد کیفیت روابط ما با کودکانمان است اینکه هم زمان با تغییرات درزندگی کودکان آنها را همراهی و حمایت کنیم .

لیستی ازتغییراتی که ممکن است درطول رشد فرزندتان اتفاق بیفتد تهیه کنید وببینید چگونه می توانید آنها راحمایت کنید.

موفق وشادباشید.

[mks_button size=”medium” title=”دانلود فایل pdf” style=”squared” url=”https://moshaverkodak.com/wp-content/uploads/2017/05/احساس_امنیت_کودک.pdf” target=”_self” bg_color=”#1e73be” txt_color=”#FFFFFF” icon=”fa-cloud-download” icon_type=”fa” nofollow=”0″]

کمی صبر کنید...

در این درس مشارکت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد